ÑUQAMANTA - acerca de nosotros

Urpillay

 orinal - Wallparimachi

¿Cheqachu, urpílay,
Ripusaj ninqui,
Caru llajtata?
¿Manan cutinqui?...
"Rinayqui ñanta
Ckabuarichibuay,
Nauparisuspa, buackaynillaybuan
Chajcbumusckayqui.
"Rupbaymantari, nibuajtiyquiri,
Huackayniyllari,
Ppuyu tucuspa
Llantuycusuncka.
"¡Aucharumij buabuan!
¡Auca Kakaj churin!
¿Imanasckataj
Sackeribuanqui?


Transcripción- I.A.Ccoscco

Chiqaqchu uypillay ''Karu llaqtata ripusaq'' nisqayki?
Manachu kutinmunki?

Rinayki ñanta qhawarichiway,
ñawparparispataq waqhayniyllawan chaqchuyumusayki.

Ruphaymanta niwaqtiykiri, waqasqallaymi phuyuman tukuyuspa llanthuyusunki.

Wakcha rumip wawan
Awqa qaqap churin !!

Imaraykutaq saqirpariwanki?